Política de privacitat

 

Abans de facilitar les seves dades personals i si cal prestar el seu consentiment per al seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privacitat.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza HOTEL LETUCE, SL de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD)

S'informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s'indiquen en cada cas.

A l'accedir als diferents formularis del web, vostè haurà d'omplir obligatòriament els camps que es demanen, i és requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament a l'registre i enviament de el formulari amb les seves dades personals, cal que marqui preceptivament check box previst a l'efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

HOTEL LETUCE, SL no es fa responsable de l'acompliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d'altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d'aquest portal o que hagin pogut establir links a el mateix, de manera que l'Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

- Identitat: HOTEL LETUCE, SL. CIF B- B55228738

- Adreça postal: C / Dels Valls, 20. 17200. Palafrugell. (Girona)

- Telèfon: +34 972 30 38 59

- Correu electrònic: info@hoteldelteatre.com

AMB QUINA FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS s'han de conservar?

Les dades que li sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar durant diferents períodes de temps:

Les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l'activitat i durant el termini de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.

Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment que li sol·licitem i ens presta a l'marcar les caselles a l'efecte.

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol moment pot oposar a el tractament de les seves dades personals amb fins promocionals, podent enviar un escrit a l'efecte a la següent adreça electrònica: info@hoteldelteatre.com i cessarem de tractar les seves dades per aquestes finalitats.

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable de l'tractament, cedint-només en els supòsits previstos legalment o quan ens hagi prestat el seu consentiment.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que li concerneixin, o no i, en aquest cas, dret d'accés als mateixos.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se a el tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja que es transmetin a altres responsables de l'tractament quan l'estat de la tècnica ho permeti .

Per a l'efectiu exercici dels drets indicats, haurà d'enviar un escrit a l'efecte dirigit a l'responsable, a la següent adreça: C / Dels Valls, 20. 17200. Palafrugell. (Girona) o enviant un correu electrònic a info@hoteldelteatre.com. Haurà d'acompanyar còpia de l'DNI, passaport o un altre document que l'identifiqui, llevat del cas que faci servir la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix l'informem que té dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control com ho és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, podent contactar amb ella a l'adreça c. Jorge Juan, 6, -28.002-Madrid-.